Témy a priority

V rámci programu Európa pre občanov sa prikladá priorita určitým témam, ktoré sú dôležité pre rozvoj aktívneho európskeho občianstva. Žiadateľom sa odporúča, aby  sa vo svojich projektoch venovali  aspoň jednej z trvalých priorít programu, ako aj každoročným prioritám programu a ťažiskovým témam.

 

Ročné programové priority

Programové priority pre rok 2016 - 2020, ktoré sú viacročné a platia až do roku 2020. Dokumen v angličtine nájdete aj na webstránke EACEA.

Navyše, odporúčane žiadateľom o granty z programu EpO v roku 2017 prečítať dokumenty:

 

Všeobecné prvky programu

Rovnaký prístup

Program Európa pre občanov by mal byť prístupný všetkým európskym občanom bez akejkoľvek formy diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie. Navrhovatelia projektov by mali venovať náležitú pozornosť potrebe podporovať rovnaké príležitosti pre všetkých a zásadu nediskriminácie. Osobitná pozornosť bude venovaná ťažko dosiahnuteľným skupinám.

Zvláštna pozornosť by sa mala venovať vyváženej integrácii občanov a organizácií občianskej spoločnosti zo všetkých členských štátov do nadnárodných projektov a činností s ohľadom na mnohojazyčnosť Únie a potrebu zahrnúť nedostatočne zastúpené skupiny.

 

Nadnárodnosť a miestny rozmer

Európske občianstvo možno najlepšie vnímať v prostredí, ktoré prekračuje rámec národného vnímania. Nadnárodnosť preto predstavuje dôležitú črtu tohto programu, ktorú možno vyjadriť rôznymi spôsobmi:

  • Téma projektu môže byť nadnárodná v tom zmysle, že sa v nej rieši problém z európskej perspektívy alebo sa kritickým spôsobom porovnávajú rôzne národné aspekty. Takúto nadnárodnú tému je možné realizovať tak, že sa poskytne priestor priamo osobám z rôznych národných prostredí alebo ľuďom, ktorí majú na daný problém originálny nadnárodný pohľad.
  • Nadnárodnosť môže vyplývať aj z charakteru navrhovateľov projektu: projekt skutočne možno rozvíjať a realizovať prostredníctvom spolupráce viacerých partnerských organizácií pochádzajúcich z rôznych účastníckych krajín.
  • Nadnárodnosť možno dosiahnuť aj tak, že sa zabezpečí, aby sa projekt zameriaval priamo na verejnosť z rôznych krajín alebo aby sa výsledky projektu rozšírili za hranice, a tým sa nepriamo dostali k európskej verejnosti.
Navrhovateľom projektu sa odporúča, aby posilnili nadnárodný rozmer svojho projektu napríklad tak, že uvedené charakteristiky skombinujú.

Tento nadnárodný rozmer by mal sprevádzať silný miestny rozmer. Na prekonanie priepasti medzi občanmi a Európskou úniou je mimoriadne dôležité, aby sa projekty alebo činnosti podporované v rámci tohto programu dostávali k občanom v ich každodennom živote, a aby sa v nich zaoberalo otázkami, ktoré sú pre nich dôležité.

 

Medzikultúrny dialóg

Európska komisia sa zaviazala podporovať medzikultúrny dialóg prostredníctvom rôznych iniciatív a programov. Program Európa pre občanov môže prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa spájaním európskych občanov rozličných národností a rozličných jazykov a poskytnutím možnosti účasti na spoločných činnostiach. Účasťou na takomto projekte by sa malo zvýšiť povedomie o bohatstve kultúrneho a jazykového prostredia v Európe. Mal by tiež podporiť vzájomné porozumenie a toleranciu, a prispieť tak k rozvíjaniu dynamickej a mnohostrannej európskej identity plnej uznania. Navrhovateľom projektov sa odporúča, aby vo svojej žiadosti uviedli, ako budú tieto otázky riešiť.

 

Dobrovoľníctvo – prejav aktívneho európskeho občianstva

Dobrovoľníctvo je základným prvkom aktívneho občianstva. Poskytovaním svojho času v prospech iných dobrovoľníci slúžia svojej komunite a zohrávajú tak aktívnu úlohu v spoločnosti. Vytvárajú pocit spolupatričnosti ku komunite, a tým zvyšujú aj pocit spoluvlastníctva. Dobrovoľnícka činnosť je preto mimoriadne účinným prostriedkom zapojenia občanov do rozvoja ich spoločnosti a jej politického života. Organizácie občianskej spoločnosti sledujúce cieľ všeobecného európskeho záujmu, združenia v rámci partnerstva a iné účastnícke organizácie sa často spoliehajú na prácu dobrovoľníkov, aby mohli vykonávať a rozvíjať svoje činnosti. Z tohto dôvodu sa v rámci tohto programu venuje osobitná pozornosť podpore dobrovoľníckej práce, najmä prostredníctvom Európskeho zboru solidarity (pozri nižšie).

 

Európsky zbor solidarity

Predseda Európskej komisie vo svojom prejave o stave únie zo dňa 14. septembra 2016 oznámil založenie Európskeho zboru solidarity, s cieľom dať mladým ľuďom naprieč EÚ možnosť stať sa dobrovoľníkmi tam, kde je potrebná pomoc a reagovať tak na krízové ​​situácie. Zbor bude zakotvený v jadre hodnôt Európskej únie, v angažovanosti a solidarite. Vstupom do zboru účastníci vyjadrujú svoj záväzok a ochotu venovať časť svojho života pomoci druhým. Podporou ostatných, vrátane najzraniteľnejších skupín v našich spoločenstvách a komunitách, mladí ľudia budú nielen uvádzať základné hodnoty Európskej únie do praxe, získajú tiež zručnosti a skúsenosti, vrátane jazykových znalostí, ktoré môžu byť užitočné pri hľadaní zamestnania alebo zvažovaní ďalšieho vzdelania a výučby.

V prvej fáze bude Európsky zbor solidarity vychádzať z existujúcich programov EÚ, vrátane programu Európa pre občanov.

V tejto súvislosti sú predkladatelia projektov vyzývaní, aby využívali Európsky zbor solidarity, prostredníctvom vyhradeného portálu zriadeného Európskou komisiou. Informácie sú dostupné na nasledujúcich internetových adresách:

Upozorňujeme, že navrhovatelia, ktorí využívajú služby členov Európskeho zboru solidarity, musia spĺňať požiadavky stanovené v Charte Európskeho zboru solidarity (viď https://europa.eu/youth/solidarity/charter_en), vrátane požiadavky súvisiacej s poistením členov. V rámci programu Európa pre občanov, agentúra neposkytuje, priamo či nepriamo, poistné krytie dobrovoľníkom/ členom pracujúcich pre predkladateľov projektov. Preto je povinnosťou každého predkladateľa, zabezpečiť riadne poistenie dobrovoľníkom a členom.