Publikácie

Nepostrádateľné dokumenty:

Aktualizovaná užívateľská príručka - sprievodca ako vytvoriť, vyplniť a odoslať elektronický formulár - v anglickom jazyku

Programová príručka platná od januára 2017 doplnená o novinku programu: Európsky zbor solidarity - slovenskom jazyku

Programová príručka platná od januára 2017 doplnená o novinku programu: Európsky zbor solidarity - v anglickom jazyku.

Ročný pracovný program dotačného programu Európa pre občanov pre rok 2017 - v anglickom jazkyku, platný od decembra 2016 a jeho dodatok.

Viacročné priority pre roky 2016 - 2020 - v slovenčine, platné od roku 2016. Anglickú verziu nájdete na web stránke EACEA.

Programová príručka Európa pre občanov 2014 - 2020v slovenskom jazyku, platná od mája 2014 - v slovenskom jazyku, platná od januára 2014.

Ročný pracovný program dotačného programu Európa pre občanov pre rok 2016 - v anglickom jazkyku, platný od novembra 2015.

Ročný pracovný program dotačného programu Európa pre občanov pre rok 2015 - v anglickom jazkyku, platný od decembra 2014.

Ročný pracovný program dotačného programu Európa pre občanov pre rok 2014 - v anglickom jazkyku, platný od mája 2014.

Rozhodnutie Komisie o prijatí ročného pracovného programu Európa pre občanov 2014 - prijaté 31. októbra 2013 v Bruseli.

Užitočné linky a materiály

 


Publikácie Európskeho kontaktného bodu Slovensko:

2.10.2017_Publikácia Európa pre občanov: Prevádzkové granty prináša rozhovory so štyrmi organizáciami - príjemcami prevádzkového grantu v období od 2014 do 2017 z Česka, Holandska, Slovenska a Španielska. Riaditelia daných organizácií sa s vami podelia nielen o tipy a triky, ako napísať úspešnú žiadosť o prevádzkový grant, ale aj o to, ako ho úspešne implementovať a kam ich takýto grant organizačne posunul.

October 2, 2017_ Currently, we have published the brochure Europe for Citizens: Operating Grants that brings interviews with four Europe for Citizens Programme Operating grant´s beneficiaries to its readers. It is an inspirational reading mostly for those who intend to apply for such a grant.

Brožúra programu Európa pre občanov: Európska pamäť - Táto publikácia poskytuje desať príkladov podporených domácich projektov.

The publication of Europe for Citizens programme: European Remembrance - This publication provides ten examples of supported local projects.

Európsky rok rozvoja 2015: Rozhovory o úspešných rozvojových projektoch, dobrovoľníctve i o svete, kde všetko so všetkým súvisí - šesť rozhovorov na tému rozvojovej spolupráce zrealizovaných pri príležitosti Európskeho roka rozvoja 2015.

Európa pre občanov 2007 - 2013, Úspešné slovenské projekty - v brožúre nájdete prierez projektmi podporenými v rokoch 2007 - 2013 z programu Európa pre občanov. (.pdf, SJ) (.pdf, AJ)

Európa pre občanov a Európsky rok občanov 2013 - prierez hlavnými aktivitami Európskeho kontaktného bodu na Slovensku v roku 2013 a aktivitami iných spolupracujúcich inštitúcií k Európskemu roku občanov 2013 (.pdf, SJ)

Vplyv občanov - brožúra uzatvára úspešný 7-ročný cyklus programu Európa pre občanov, nájdete v nej zhrnutie 25 podporených projektov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie programové obdobie začínajúce v roku 2014 (.pdf, SJ)

 


Ďalšie užitočné:

Golden Stars Awards 2010 - príklady úspešných projektov (.pdf, AJ)

My, Európania 4X4, 2013 - príklad brožúry k úspešnému projektu mesta Sládkovičovo (.pdf, SJ, AJ, MJ, ČJ)

 


Kreatívny priemysel:

EU Policy Handbook - príručka zameraná na strategické využívanie podporných programov EÚ, vrátane štrukturálnych fondov, na posilnenie potenciálu kultúry s cieľom lokálneho, regionálneho a národného rozvoja a pre širší dopad na celkovú ekonomiku (.pdf, AJ)

Umelci a umelecký priemysel - medzinárodná antológia vydaná Švédskou radou pre umenie, ktorá ponúka články od renomovaných autorov venované úlohe umelca v kreatívnom i výrobnom  procese (.pdf, AJ + švédsky jazyk)

 


Rôzne:

Štúdia Learning for Local Democracy prináša prvé výsledky dlhodobého mapovania lokálnych občianskych iniciatív v Európe. Zahŕňa príklady z ôsmich krajín, ktoré reflektujú široké spektrum historických, kultúrnych a sociálnych kontextov - Chorvátsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Veľká Británia (.pdf, AJ) 

Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku: trendy a perspektívy - publikácia autorov Martina Bútoru, Zory Bútorovej a Borisa Strečanského, ktorú vydalo o.z. Včelí dom, v prístupnej podobe mapuje svet mimovládnych organizácií na Slovensku od roku 1989 až po aktuálny stav sektora a jeho budúce príležitosti (.pdf, SJ)

Publikácia k Európskemu roku aktívneho starnutia -  príklady projektov a zdroje podpory (.pdf, AJ)

Spomienka zločinov spáchaných totalitnými režimami - štúdia realizovaná nezávislým inštitútom CSIC Madrid (Institute for Public Goods and Policy Centre of Human and Social Sciences) pre Európsku komisiu (.pdf, AJ)

Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities: Guidelines for local authorities- štúdia realizovaná portugalskou agentúrou  INTELI- Inteligencia em Inovacao, Centro de Inovacao. Je zameraná na kreatívne stratégie rozvoja malých a stredných miest. (.pdf, AJ)