Príprava projektu

Pred prípravou projektu si preštudujte Príručku Európa pre občanov 2014 - 2020 a premyslite si:

  • celkové zameranie a ciele projektu
  • dĺžku trvania projektu (približný termín začatia a ukončenia aktivít projektu) a zaradenie do príslušnej kategórie (akcie) programu
  • všetky aktivity projektu, spôsob zapojenia občanov a miestnych komunít
  • čas a miesto konania uvedených aktivít
  • výsledky projektu, jeho dosah, možnosti budúcej spolupráce, resp. pokračovania  projektu (jednou z priorít aktuálnych výziev je vybudovanie dlhodobej spolupráce), dôležité je takisto premyslieť publicitu
  • podiel spoluorganizátorov a partnerov projektu na aktivitách, spôsoby ich zapojenia a zodpovednosti
  • finančné krytie projektu zo strany žiadateľa a spoluorganizátorov, prípadne ďalšie možné finančné zdroje pre projekt
  • európsky charakter projektu (je dôležité pochopiť, že z programu sú financované projekty, ktoré prekračujú regionálny a národný rámec a majú výlučne charakter európskej spolupráce)

Partnerstvá

Európska komisia sa zaviazala podporovať medzikultúrny dialóg prostredníctvom rôznych iniciatív a programov. Program Európa pre občanov môže prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa spájaním európskych občanov rozličných národností a rozličných jazykov a poskytnutím možnosti účasti na spoločných činnostiach. Účasťou na takomto projekte by sa malo zvýšiť povedomie o bohatstve kultúrneho a jazykového prostredia v Európe.

Zapojenie viacerých krajín a nadnárodný charakter projektu sú dôležitou súčasťou programu, na ktorú je potrebné myslieť pri samotnej príprave projektu, skôr ako začnete vypĺňať žiadosť. Počet partnerov a krajín, ktoré sa musia do projektu zapojiť je stanovený v závislosti od príslušnej akcie a opatrenia.

V prípade, že potrebujete pomôcť s hľadaním partnerov pre zamýšlaný projekt, môžete sa na nás obrátiť. Okrem pravidelného publikovania informácií o krajinách hľadajúcich partnerov na našej web stránke v časti PARTNERSTVÁ, zasielame informácie o slovenských projektoch, ktoré hľadajú partnerov na ďalšie kontaktné body programu po celej Európe. Je však potrebné vyplniť  formulár Partner Search Form, kde uvediete v anglickom jazyku základné informácie o vás, vašej činnosti a plánovanom projekte a tento formulár nám zaslať.