Women's Studies Institute Association in Bialystok/Poľsko

12. jún 2014

Asociácia inštitútov ženských štúdií v Bialystoku hľadá v rámci projektu

Participation of women in political structures on the borders of European regions (practices, recommendations, perspective)

partnerov v rámci akcie 2. Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti.

Témo projektu je dialóg a výmena myšlienok a dobrých postupov v 4 krajinách so sústredením sa na hraničné regióny, alebo multikultúrne regióny.