Európska pamäť

Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii je cieľom EÚ podporovať mier, hodnoty Únie a blaho jej národov.

Program Európa pre občanov sa v duchu tejto myšlienky snaží podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy, ako aj ďalšími určujúcimi momentmi a kľúčovými bodmi v nedávnej európskej histórii.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultáciis programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Priority pre rok 2017:

Viac informácii nájdete v pracovnom programe pre rok 2017 a jeho dodatku.

Uzávierky v roku 2017:

1. marec (začiatok medzi 1. augustom 2017 – 31. januárom 2018).

Dalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • mestá, obce, kraje, neziskové organizácie, združenia pamätníkov, kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie vedecké organizácie, združenia alebo partnerské mestá

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie aspoň z jednej členskej krajny, ale uprednostňujú sa nadnárodné projekty.

Maximálna výška grantu: 100 000€. Grant je poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Užitočné publikácie: