O programe

Program EÚ (komunitárny program) "Európa pre občanov" financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ. 14. apríla 2014 program vstúpil do nového sedemročného cyklu pre roky 2014 -2020.

Miestne a regionálne orgány, mimovládne organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Slovenská republika sa zapojila do programu Európa pre občanov v roku 2004 vstupom do Európskej únie.

Hlavné ciele programu sú:

  • Prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti.
  • posilňovať inštitúciu občianstva k Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.

Špecifické ciele programu sú:

  • Zvyšovať povedomie o spoločnej európskej pamäti, histórii a hodnotách tak, aby sa sledoval hlavný cieľ EÚ, ktorým je presadzovať mier, jeho hodnoty a všeobecné blaho občanov EÚ a to podnecovaním debát, reflexií a rozvojom sietí.
  • Podporovať demokratickú a občiansku participáciu občanov EÚ rozvíjaním chápania procesu tvorby politík na úrovni EÚ a podporovaním príležitostí pre spoločenskú a medzi-kultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo na úrovni EÚ.

VIAC O PROGRAME TU.


Tri úrovne zodpovednosti za program:

Za riadenie programu je zodpovedná Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti a migráciu (DG HOME).

Za implementáciu programu (posudzovanie žiadostí, rozdeľovanie grantov a supervíziu projektových aktivít  zodpovedá Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) sídliaca v Bruseli.

Členské štáty a iné účastnícke krajiny majú konzultačnú úlohu formoukontaktných bodov.

Prečítajte si viac:

Hodnotiaca správa programu