O Európskom kontaktnom bode

Európsky kontaktný bod Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete kancelárií, ktoré sú zriadené v štátoch zúčastňujúcich sa na programe Európa pre občanov.

Úlohy:

  • propagácia programu Európa pre občanov na Slovensku
  • konzultácie so slovenskými žiadateľmi pri príprave projektov
  • pomoc pri príprave žiadostí o grantovú podporu z programu Európa pre občanov
  • pomoc pri hľadaní partnerov prostredníctvom siete európskych kontaktných bodov v krajinách participujúcich na programe  Európa pre občanov - ponuky partnerstva
  • organizácia informačných podujatí (semináre, workshopy, konferencie) - podujatia

POZOR: Úlohou EKB nie je vypracovávanie projektov pre žiadateľov, ani vypĺňanie formulárov a ich odosielanie do Brusselu. Následný proces selekcie a evaluácie jednotlivých projektov má na starosti bruselská Výkonná agentúra

Prečo tu sme?

Predošlá vláda si vo svojom programovom vyhlásení stanovila za jednu z priorít vytvorenie podmienok pre efektívnejšie využitie finančných prostriedkov pre kultúrne a občianske aktivity prostredníctvom štrukturálnych fondov a komunitárnych programov EÚ.

Ako jedno z opatrení napĺňajúcich túto prioritu zabezpečila, v súčinnosti s orgánmi Európskej komisie, zriadenie Európskeho kontaktného bodu ako národného koordinačného a implementačného orgánu programu Európa pre občanov s aktuálnym sídlom v Národnom osvetovom centre v Bratislave.