Proces schvaľovania

Následný proces selekcie a evaluácie jednotlivých projektov má na starosti bruselská Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), nie Európsky kontaktný bod zriadený na Slovensku. Akékoľvek otázky súvisiace s procesom nasledujúcim po podaní žiadosti je preto potrebné adresovať priamo agentúre. Kontakt tu.

Proces hodnotenia projektov prebieha v troch štádiách:

 • Zhodnotenie kritérií oprávnenosti
  Kontrola žiadostí, či sú v súlade so všetkými kritériami danej akcie, či sú úplné a nevykazujú formálne nedostatky.
 • Vyhodnotenie
  Výbor zložený z členov EACEA a externých expertov vyhodnotí úplné žiadosti na základe kvalitatívnych kritérií.
 • Výber
  Udelenie grantov vybratým projektom.

Kvalitatívne kritériá

 • súlad projektu s cieľmi a oblasťou programu (30% celkového možného počtu bodov)
 • kvalita plánovaných aktivít projektu (35% celkového možného počtu bodov)
 • šírenie výstupov a propagácia podujatí (15% celkového možného počtu bodov)
 • dopad projektu a zapojenie občanov (20% celkového možného počtu bodov)

Kvantitatívne kritériá

 • počet účastníckych krajín a partnerov (v závislosti od požadaviek opatrenia)
 • počet priamo zapojených účastníkov vrátane znevýhodnených osôb, vyváženosť pohlaví, nepriamy dosah projektu na verejnosť

Zverejnenie výsledkov

Žiadatelia by mali byť informovaní o výsledku výberového konania najneskôr štyri mesiace po termíne na podanie žiadosti. Počas týchto štyroch mesiacov prebieha posudzovanie a výber žiadostí, po ktorom nasleduje prijatie rozhodnutia o schválení. Až po ukončení uvedených postupov bude zoznam vybraných projektov uverejnený na tejto webovej stránke EACEA.

Žiadatelia budú okrem toho informovaní písomne.

Štatistiky o miere úspešnosti v rámci minulého programu sú k dispozícii TU.