Kto môže žiadať

Oprávnenými žiadateľmi a partnermi sú:

(A) organizácie so štatútom právnických osôb, ktoré sú:

  • orgány verejnej správy (orgány štátnej správy, samosprávy a verejnoprávne inštitúcie),
  • mimovládne organizácie (občianske združenia, spolky, kluby, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a i.).
Tieto sú bližšie špecifikované v závislosti od príslušnej akcie a opatrenia

 

(B) majúce sídlo v jednej z účastníckych krajín programu:

  • 28 členských štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litvu, Lotyšsko, Luxembursko, Maltu, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko,
  • (1) pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, (2) krajiny EZVO, ktoré sú účastníkmi Dohody o EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) - ale len v prípade, že s Komisiou podpísali Memorandum o porozumení. (medzinárodnú dohodu s Európskou komisiou). Sledujte preto, prosím, webstránky programu pre aktuálne informácie týkajúce sa oprávnených krajín.

Pozn.: Medzi tretie krajiny, ktoré môžu participovať na programe Európa pre občanov patria: Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Herzegovina, Albánsko a  Macedónsko. Tieto krajiny zatiaľ prejavili záujem o participáciu na programe podpísaním tzv. Memoranda porozumenia.

Počet partnerov a krajín, ktoré sa musia do projektu zapojiť je stanovený v závislosti od príslušnej akcie a opatrenia.  Zapojiť sa musí aspoň jeden členský štát EÚ.

POZOR!  Misia a predmet činnosti organizácie uvedené v štatúte/stanovách musia byť v súlade s cieľmi programu Európa pre občanov. Priloženie štatútu nie je súčasťou žiadosti, avšak môžete byť agentúrou EACEA počas hodnotiaceho procesu vyzvaní na jeho doplnenie.

Viac k špecifickým kritériám pre žiadateľov nájdete v informáciách o jednotlivých opatreníach.