Fundraising v kultúre pre začiatočníkov

Dátum: 15. november 2012 00:00 do: 16. november 2012 23:59

Lokalita: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava
Organizátor: Kultúrny kontaktný bod, Slovenské centrum fundraisingu

Slovenské centrum fundraisingu a Kultúrny kontaktný bod otvárajú vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov (fundraisingu) pre všetkých záujemcov a záujemkyne z mimovládnych a verejnoprospešných organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia.

Témy kurzu:

 • Fundraisingové prostredie na Slovensku
  Kultúrno-spoločenské prostredie, zmeny, trendy, výzvy.
 • Organizačné predpoklady pre rozvoj fundraisingu v MNO
  Vízia, identita, rozpočet, organizačná štruktúra.
 • Strategické plánovanie fundraisingu
  Zdroje financovania, fundraisingový cyklus, kroky strategického plánovania.
 • Budovanie a rozvíjanie vzťahov s darcami
  Motívy darcovstva, fundraisingová pyramída, segmentácia, získavanie a kultivácia darcov, podporovateľský servis.
 • Komunikácia vo fundraisingu
  Vzťah komunikácia-značka-fundraising, komunikačné kanály.
 • Zručnosti fundraisera/-ky
  Sebariadenie, komunikačné a sociálne zručnosti.
 • Nástroje fundraisingu
  Individuálne a firemné darcovstvo, asignácia dane, verejné zbierky, direct mail, direct dialogue, online a digitálny fundraising, podujatia, telemarketing, veľkí darcovia a závete, samofinancovanie.
 • Podporné nástroje fundraisingu
  Databáza, prieskum, techniky evaluácie.
 • Efektívnosť fundraisingu
  Investície do fundraisingu a ich návratnosť.
 • Transparentnosť a etika vo fundraisingu
  Transparentnosť pri získavaní zdrojov a etika pri práci s darcami.
 • Právne aspekty a regulácia
  Ochrana dát, právna regulácia zbierok a mimovládnych organizácií.

Registrácia: www.fundraising.sk/kulturnik

Viac informácií