Prvá pomoc v poslednej minúte II

Dátum: 24. august 2012 10:00 do: 13:00

Lokalita: Zasadačka Mestského úradu Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1,Ružomberok
Organizátor: Európsky kontaktný bod

Workshop je určený výhradne pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s k uzávierkou 1. septembra 2012.

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)

Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami  (viac)

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv ako aj mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami. Žiadatelia pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať  nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár je možné prihlásiť sa do 22. augusta zaslaním e-mailu na office@europapreobcanov.sk.