Prvá pomoc v poslednej minúte v Žiari nad Hronom

Dátum: 18. január 2013 10:00 do: 14:00

Lokalita: Pohronské osvetové stredisko,Duklianskych hrdinov 21, Žiar nad Hronom
Organizátor: EKB v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom

Workshop je určený pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s k uzávierkou 1. februára 2013.

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)

Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami (viac)

Akcia 2, Opatrenie 2.3. Podpora projektov organizácií občanskej spoločnosti (viac)

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv ako aj mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami. Žiadatelia pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať  nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár je možné prihlásiť sa do 15. januára 2013 zaslaním e-mailu na office@europapreobcanov.sk.