Prvá pomoc v poslednej minúte v Bardejove

Dátum: 24. január 2013 14:00 do: 17:30

Lokalita: El Reštaurácia , Stöcklova 43, Bardejov
Organizátor: EKB v spolupráci s Komunitnou nadáciou Bardejov

Workshop je určený pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s k uzávierkou 1. februára 2013.

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)

Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami (viac)

Akcia 2, Opatrenie 2.3. Podpora projektov organizácií občanskej spoločnosti (viac)

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv ako aj mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami. Žiadatelia pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať  nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár je možné prihlásiť sa do 22. januára 2013 zaslaním e-mailu na office@europapreobcanov.sk.Prvá pomoc v poslednej minúte v Bardejove