Nový program "Európa pre občanov 2014 -2020"

17. októbra 2013 bolo prijaté Nariadenie Rady Európskej únie, ktorým sa ustanovuje nový sedemročný program "Európa pre občanov" na obdobie rokov 2014 - 2020.

Aktuálne sú v platnosti Priority programu pre roky 2016 - 2020. Zatiaľ sú dostupné len v angličtine.

Pri plánovaní žiadosti o finančnú podporu odporúčame žiadateľom zvážiť aj druh grantu, o ktorý sa uchádzajú. Program "Európa pre občanov" poskytuje dva druhy grantov:

A. PROJEKTOVÉ GRANTY: Financie sú určené na presne vymedzené aktivity s obmedzenou lehotou trvania. Plán činnosti stanovený v žiadosti je po jej schválení záväzný. Konkrétne možnosti:

B. PREVÁDZKOVÉ GRANTY: Finančná podpora je určená na náklady potrebné na riadne vykonávanie bežných činností organizácie. (Predovšetkým admnistratívne a cestovné náklady vznikajúce pri realizácii pracovného programu, náklady na zamestnancov, vydávanie publikácií a ďalšie náklady priamo súvisiace s pracovným programom organizácie.) Konkrétne možnosti:


Pre roky 2016 - 2020