2. Podpora demokracie a občianska participácia

Cieľom Akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

V rámci tejto oblasti sa podporia činnosti, ktoré zahŕňajú občiansku účasť v najširšom zmysle s osobitným zameraním sa na činnosti priamo spojené s politikami Únie s cieľom konkrétne sa spolupodieľať na procese tvorby politiky Únie v oblastiach týkajúcich sa cieľov programu. To možno dosiahnuť na všetkých stupňoch a so všetkými inštitucionálnymi účastníkmi diskusií a patria sem hlavne: činnosti súvisiace s vytváraním agendy, podpora počas prípravnej fázy a rokovanie o návrhoch politiky, poskytovanie spätnej väzby v súvislosti s realizáciou príslušných iniciatív. Očakáva sa tiež, že vo financovaných činnostiach sa budú využívať štrukturálne metódy, aby sa zabezpečil ich stály účinok. Oblasť tiež zahŕňa projekty a iniciatívy, ktorými sa rozvíjajú možnosti vzájomného porozumenia, medzikultúrneho vzdelávania, solidarity, spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

Opatrenie 2.1 – Družobné mestá

(Projektový grant)

Opatrenie 2.2 – Siete partnerských miest

(Projektový grant)

Opatrenie 2.3 – Projekty občianskej spoločnosti

(Projektový grant)