Newsletter EKB: Január 2014

Milí priatelia,

úspešné vykročenie do nového kalendárneho roku Vám praje a k skvelému začiatku pripájame pár užitoných informácií

tím Európskeho kontaktného bodu.


Povinná registrácia

V rámci nového programového obdobia Európa pre občanov 2014 -2020, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2014, majú všetci žiadatelia a ich projektový partneri povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

Po registrácií žiadateľ obdrží svoje vlastné, špecifické identifikačné číslo - Participant Identification Code (PIC) - ktoré treba uvádzať pri všetkých žiadostiach o podporu z Programu.

 

Seminár: Európa pre občanov - marcové uzávierky (1.3.2014 do 12h)

Európsky kontaktný bod Slovensko uskutoční 30. januára 2014, od 10 do 14h seminár venovaný marcovým výzvam vo svojich priestoroch na Nám. SNP 12 v Bratislave (budova NOC, 4. poschodie).

  1. Spomienkové projekty - opatrenie 1.1 - priority roku 2014 sú; 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny, 10 rokov od rozšírenia EÚ, 25 rokov od nežnej revolúcie.
  2. Partnerské mestá - opatrenie 2.1
  3. Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
  4. Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3

 

štipendá - pre slovenských vysokoškolákov študujúcich v zahraničí až do výšky 5000 eur. Prihlášky je možné podávať do 31. 1. 2014

internshipy/pracovné pobyty na Slovensku - pre slovenských absolventov/študentov zahraničných univerzít. Prihlášky je možné poslať do 23. 2. 2014

 

Fungujú od augusta 2013 a prinášajú najrozsiahlejšie európske spravodajstvo na slovenskom internete! Nájdete v nich aktuálne informácie z prostredia EÚ, ktoré sa týkajú aj Vás.

 

 

Nový program

Vznikol zlúčením Programu Kultúra a MÉDIA. Kultúrny kontaktný bod Slovensko a MEDIA Desk Slovensko od januára 2014 fungujú  ako spoločná kancelária s názvom Creative Europe Desk Slovakia. Na spoločnej web stránke sa pracuje, k dispozícii by mala byť v druhej polovici februára 2014.

 

 

Kódex partnerstva (European Code of Conduct on the Partnership Principle)

Platí pre programové obdobie 2014 - 2020 pre programy: Európsky regionálny rozvojový fond (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (CF), Euróspky poľnohospodársky fond  pre rozvoj vidieka (EAFRD) a Európsky námorný a rybársky fond (EMFF).

Bol prijatý Európskou komisou 7. 1. 2014. Zaväzuje štáty - prijímateľov štrukturálnych a investičných fondov - k intenzívnejšej vnútroštátnej spolupráci a komunikácii medzi jednotlivými inštitúciami za účelom efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov z EÚ.