Newsletter Január/2013

Milí priatelia,

Európsky kontaktný bod Vás zdraví z nových priestorov a v novom zložení. V novom roku akoby sa pretrhlo vrece s podujatiami a grantovými uzávierkami- prajeme Vám teda zaujímavé čítanie.

Mirka Molnár Ľachká a Lucia Faltinová

Európsky kontakný bod

 


 

SPRÁVY Z EKB:

Kancelária Európskeo kontaktného bodu sa presťahovala do priestorov Národného osvetového centra (Námestie SNP 12 v Bratislave) , s ktorým plánujeme aktívnu spoluprácu v rámci šírenia informácií o projektových možnostiach v regiónoch Slovenska. 
Posádku kancelárie doplnila Lucia Faltinová, okrem iného riaditeľka Fóra donorov na Slovensku.

Uzávierky programu Európa pre občanov:

Agentúra EACEA vyhlásila k 1.februáru grantovú uzávierku programu Európa pre občanov v týchto opatreniach:

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)
Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami (viac)
Akcia 2, Opatrenie 2.3. Podpora projektov organizácií občanskej spoločnosti (viac)

Workshopy EKB:

EKB vyráža opäť do regiónov s radami, ako pripraviť grantové žiadosti.

18. januára pripravuje EKB  v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom workshop k príprave grantových žiadostí v rámci programu Európa pre občanov s uzávierkou 1. Februára 2013. 
24. januára sa uskutoční podobný workshop v Bardejove, ktorý pripravuje EKB v spolupráci s Bardejovskou komuni tnou nadáciou.
Bližšie informácie o podujatiach nájdete tu.

Konferencia: Európsky rok občanov 2013

14. februára pripravuje EKB v spolupráci s partnermi konferenciu k Európskemu roku občanov.  Zámerom je prediskutovať kľúčové témy roka, aktivity, ktoré pripravujú občania a organizácie, ako aj možnosti ich financovania a koordinácie. Viac informácii nájdete priebežne na webovej stranke www.europapreobcanov.sk .

INÉ PODUJATIA:

Lepšie nápady pre fondy EÚ

16. januára sa v Bratislave uskutoční podujatie Priateľov Zeme – CEPA k súťaži
Priatelia Zeme - CEPA predstaví zameranie súťaže, vyhlási výsledky a odmení výhercov, ktorí budú zároveň prezentovať svoj projektový nápad.
Bližšie informácie nájdete tu

SPRÁVY:

Európsky rok občanov: je to o Európe – je to o vás

Rok 2013 sa ponesie v znamení európskych občanov.  Poskytuje občanmi dlho očakávanú príležitosť spoločne a koordinovane adresovať niektoré kľúčové témy vo vzťahu medzi občanmi a Úniou.  Európsky rok občanov bol vyhlásený v Dubline 3. januára, keďže Írsko od januára predsedá EU. Dôležité je spolupracovať, komunikovať nielen doma, ale aj s ostatnými spoluobčanmi a partnermi v EÚ.  Ak chceme naďalej žiť v Európe, ktorá je mierová, solidárna a prosperujúca, nemôžeme sa spoliehať len na inštitúcie, ale najmä na vlastné schopnosti a zodpovednosť, ako prispieť k jej zachovaniu a rozvoju.  Pretrvávajúca hospodárska kríza, ktorá ma nedozerné sociálne následky je práve v tomto zmysle pre nás výzvou.  Občianska spoločnosť a jej inštitúcie na Slovensku majú  všetky predpoklady skoordinovať sa a konštruktívne prispieť k pozitívnemu posunu a znovunastoleniu vzájomnej dôvery medzi občanmi a inštitúciami EÚ.

Začalo sa Írske predsedníctvo

V roku 2013 Írsko oslávi 40. výročie členstva v EÚ. V januári navyše prevzalo od Cypru predsedníctvo EÚ, čo je jeho siedma skúsenosť v tejto pozícii.  Hlavnými témami írskeho predsedníctva sú hospodárska stabilita, obnova zamestnanosti a posilnenie sociálnej kohézie.  Írsko, podobne ako Slovensko, je malý členský štát s výraznou katolíckou populáciou a agrárnym zameraním.  Rokmi sa však stalo jedným z dôležitých hráčov v EÚ nielen v otázkach poľnohospodárskej politiky, ale aj národnej a kultúrnej identity ako súčasti širšieho diapazónu identít, ktoré ovplyvňujú súčasnosť a budúcnosť EÚ.  Aká bude, k tomu môže každý z nás prispieť najmä tento rok.  Po Írsku predsedníctvo preberú predsedníctvo EÚ  Litva a Grécko.

GRANTY, VÝZVY:

Európska  súťaž o najlepšiu študentskú esej

Suťaž je vyhlásená europoslancami Martinem Kastlerem (Nemecko) a Janem Březinou (Česká republika).

Téma: "Čo ešte Európanov drží pohromade?"

Eseje by mali mať rozsah 1 až 3 strany (A4), napísané by mali byť v slovenskom, českom alebo nemeckom jazyku. Výherca bude odmenený sumou 500eur, 2. a 3. miesto sumami 300eur a 200 eur. Uzávierka 8.február 2013 
Kontakt: martin.kastler@europarl.europa.eu 
Viac informácií nájdete tu

Možnosť dofinancovania európskych projektov - marcové výzvy Medzinárodného višegrádskeho fondu

Slovensko teraz predsedá Medzinárodnému višegrádskemu fondu.  Využite skúsenosti medzinárodného riadiaceho tímu vedeného Karlou Wursterovou, ktorá prišla na Fond z MZV SR, kde mala na starosti rozvojovú a humanitárnu pomoc.  Uzávierky grantových žiadostí:

15. február: malé granty

15. marec: štandardné granty

15. apríl: strategické granty (upozorňujeme najmä na jednu z priorít – višegrádska spolupráca  a súčasné výzvy v procese európskej integrácie)

Program celoživotného vzdelávania 2011–2013

Celoživotné vzdelávanie je jedna z kľúčových podmienok, ako sa nielen rozvíjať, ale dnes už aj udržať v práci.  Je zároveň cestou k celkovému zlepšovaniu stavu v našej krajine, ktorá sa nezaobíde bez vzdelanej a kultivovanej populácie.   Na Slovensku zápasíme s nedostatkom finančných prostriedkov v školstve, napriek tomu, že v rámci projektovej spolupráce vo vzdelávaní a vo výskume máme množstvo príležitostí zapojiť sa do hlavného diania v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.  Navyše je problematika celoživotného vzdelávania u nás je stále v plienkach, hoci v niektorých krajinách EÚ je dávno samozrejmosťou.  Opäť je tu preto možnosť predložiť grantové žiadosti do európskeho celoživotného vzdelávania Leonardo, Socrates, Erasmus, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet prierezový program zameraný na študijné návštevy.

Bližšie informácie a uzávierky nájdete tu (stránky Euractiv.sk)

Projektové partnerstvá

Neprehliadnite ponuky partnerstiev, ktoré ponúkame v našej „zoznamke“ . Vzhľadom na blížiace sa uzávierky niektorých grantových kôl (1. február) upozorňujeme na slovinské Družstvo Naprej , neziskovú organizáciu venujúcu sa podpore sociálneho podnikania.  Nemenej zaujímavá ponuka prišla z Holandska so zámerom vytvoriť partnerskú spoluprácu na zvýšenie povedomia o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.  Ak hľadáte partnerov na spoločné projekty, odporúčame osloviť aj tých, kto predložili ponuky dávnejšie, keďže ich záujmy a potreby môžu byť naďalej aktuálne.