Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii je cieľom EÚ podporovať mier, hodnoty Únie a blaho jej národov. V tejto oblasti sa podporia činnosti, ktoré motivujú k úvahám o európskej kultúrnej rozmanitosti a spoločných hodnotách v najširšom zmysle.

V tomto kontexte sa podpora zameriava na financovanie projektov zaoberajúcich sa príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy (predovšetkým, ale nie výlučne, nacizmu, ktorý viedol k holokaustu, fašizmu, stalinizmu a totalitných komunistických režimov) a na pripomínanie si obetí ich zločinov. Oblasť tiež zahŕňa činnosti týkajúce sa iných určujúcich okamihov a prelomových bodov v nedávnych dejinách Európy. Uprednostnia s v nej najmä akcie na podporu tolerancie, vzájomného porozumenia, medzikultúrneho dialógu a zmierenia ako spôsob preklenutia minulosti a budovania budúcnosti, predovšetkým s cieľom osloviť mladšiu generáciu.

Od projektov v rámci tejto oblasti sa očakáva, že budú zahŕňať rôzne druhy organizácií (miestne orgány, mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie atď.) alebo že sa v rámci nich budú rozvíjať rôzne druhy činností (výskum, neformálne vzdelávanie, verejné diskusie, výstavy atď.), alebo že sa do nich budú zapájať občania pochádzajúci z rôznych cieľových skupín. Projekty by sa mali okrem toho realizovať na nadnárodnej úrovni (vytváranie a prevádzkovanie nadnárodných partnerstiev a sietí) alebo s jasným európskym rozmerom.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Priority pre rok 2017:

Viac informácii nájdete v pracovnom programe pre rok 2017 a jeho dodatku.

Uzávierky v roku 2017:

4. február o 17:00 hod (SEČ)

Dalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • verejné miestne/regionálne orgány alebo mimovládne organizácie vrátane organizácií občianskej spoločnosti, združenia pre pozostalých a kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie a výskumné organizácie, združenia partnerských miest a pod.

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie aspoň z jednej členskej krajny, ale uprednostňujú sa nadnárodné projekty.

Maximálna výška grantu: 100 000€. Grant je poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Užitočné publikácie:

Viac na web stránke EACEA.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť