Maďarská nadácia hľadá partnerov

03.11.2017

Maďarská mimovládna organizácia Hungarian Helping Hand Foundation hľadá partnerské organizácie na projekt v rámci Akcie 1, opatrenia 1.2 Siete medzi partnerskými mestami. Plánované podanie projektu je 2. septembra 2013. Témou projektu je výmena skúseností v oblasti odškodňovania obetí a príbuzných obetí dopravných nehôd a pracovných úrazov.

viac informácií a kontakt: aradinorman@gmail.com

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť