Asociácia inštitútov ženských štúdií v Bialystoku hľadá projektových partnerov

02.11.2017

Asociácia inštitútov ženských štúdií v Bialystoku hľadá v rámci projektu

Participation of women in political structures on the borders of European regions (practices, recommendations, perspective)

partnerov v rámci akcie 2. Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti.

Témo projektu je dialóg a výmena myšlienok a dobrých postupov v 4 krajinách so sústredením sa na hraničné regióny, alebo multikultúrne regióny.

http://europepourlescitoyens.org/les-annonces/womens-studies-institute-association-in-bialystok/

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť