Networkingové stretnutie krajín Strednej Európy (CENE 2018)


Dátum 10. október 2018 (09:00) — 12. október 2018 (15:30)
Lokalita: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava (Slovensko)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko



VÝZVA

Organizácie občianskej spoločnosti, slovenské samosprávy a inštitúcie verejnej správy pozor! Je tu možnosť prihlásiť sa do výberového konania (tendra) na účastníkov networkingového stretnutia krajín strednej Európy v rámci programu Európa pre občanov, ktoré sa uskutoční 10. - 12. októbra 2018 v Bratislave a to do 7. októbra 2018.

Okrem troch vybraných slovenských organizácií / samospráv sa ho zúčastní aj rovnaký počet účastníkov z ďalších piatich krajín: Česka, Maďarska, Luxemburska, Rakúska a Slovinska. Slovenským účastníkom stretnutia bude plne hradená cesta, ubytovanie a strava počas všetkých troch dní podujatia. 

Cieľom podujatia je vytvoriť partnerstvá medzi zúčastnenými organizáciami (mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, mimovládne organizácie, kultúrne/mládežnícke/vzdelávacie/výskumné organizácie) a zintenzívniť spoluprácu medzi východom a západom Európy, podrobne ich oboznámiť s programom Európa pre občanov, jeho prioritami, procesom podávania žiadostí a s kritériami hodnotenia podaných projektov. Účastníci stretnutia sa zúčastnia workshopov, v rámci ktorých budú mať možnosť pripravovať vlastné žiadosti na potencionálne projekty. Podujatie bude facilitované Karolínou Mikovou z PDCS. Pracovným jazykom bude angličtina. Viac informácií o podujatí sa dozviete na jeho webstránke: www.cene214556581.wordpress.com

CENE 2018 sa organizuje ako súčasť väčšieho podujatia Dni neprofesionálneho umenia - TvorBA 2018, ktoré sa koná v dňoch 11.-14. Októbra 2018 v Bratislave.

Program podujatia:

10. Október: príchod do Bratislavy

Poobede/ v podvečer večera v meste a spoznávanie sa

 

11. Október: 1. pracovný deň

9:00 - 9:30     Registrácia

9:30 - 11:00   Otvárací seminár:

 • oficiálne privítanie generálnym tajomníkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • prezentácia o programe Európa pre občanov: hlavné úlohy, priority, štruktúra, otázky a odpovede
 • inšpiratívny prednes o kultúrnom dedičstve

11:00 - 11:15 Prestávka

11:15 - 12:15 Prezentácie dobrej praxe

 •  Európske povedomie
 •  Siete medzi mestami
 •  Projekty občianskej spoločnosti

12:15 - 12:30 Prestávka


Začiatok semináru výhradne pre seminárové skupiny

12:30 - 13:30 Predstavovanie jednotlivých aktivít, identifikácia spoločných záujmov a ich zaradenie do priorít programu Európa pre občanov

13:30 - 14:45 Obed

14:45 - 15:45 Účastníci vytvoria menšie skupiny v závislosti od ich záujmov a v rámci skupín budú pracovať na návrhoch projektov

15:45 - 16:00 Prestávka

16:00 - 17:00 Účastníci pracujú na ich projektoch

19:30/20:00   Večera v meste

21:00 - 23:30 TvorBA zábava so spievaním (dobrovoľné)

 

12. Október: 2. pracovný deň

9:00 - 10:00    Účastníci pokračujú v prácach na projektoch v skupinách

10:30 - 11:00  Prestávka

11:00 - 13:00 Prezentácia pripravených projektov, spätná väzba, prediskutovanie spätnej väzby v skupinách, ukončenie semináru

13:00 - 14:00 Obed

14:00 - 15:30 Prehliadka Bratislavy so špeciálnym dôrazom na miesta konania TvorBY (NOC, Univerzitná knižnica v Bratislave, Divadlo Malá Scéna + návšteva Starej tržnice (dobrovoľné)

 

Európsky kontaktný bod Slovensko uhradí náklady na ubytovanie pre zúčastnených a expertov, ktorí budú pozvaní za účelom odprezentovať výstupy z ich úspešných projektov, konferenčnú halu, občerstvenie, večeru a obedy pre všetkých zúčastnených.

Uchádzači, ktorí majú záujem zúčasniť sa na podujatí sa môžu registrovať na http://eepurl.com/dFkCur. Výber kandidátov sa uskutoční na úrovni Európskych kontaktných bodov všetkých zúčastnených krajín berúc do úvahy profil a záujmy žiadateľov.

Deadline na podávanie žiadostí: 25. September, 2018

 


CALL

Civil society organizations and public authorities! There is an opportunity to apply for the Central European Networking Event (CENE 2018), to be held on October 10-12, 2018 in Bratislava. You have the chance to apply until September 25, 2018.

In addition to three Slovak organizations, the same number of participants from other five countries: Austria, Czechia, Hungary, Luxembourg and Slovenia, will take part. Europe for Citizens Contact Point Slovakia is going to pay for accommodation of all participants and experts, who will be invited to present the outcome of their successful projects, for fully equipped conference hall of the event as well as refreshment, a dinner and two lunches for all participants. *The applicants should contact their local Europe for Citizens contact point (contacts below) for possible reimbursement of their travel expenses. However, each Europe for Citizens Programme contact involved to the event has its own policy what is going to cover and what not.

Central European Networking Event aims to establish contacts and develop ideas for future cooperation between Eastern and Western European countries (Central Europe) within the EU Europe for Citizens Programme. It creates partnership possibilities between participating organizations (towns, municipalities and regional authorities, town twinning associations and networks, non-profit organizations and CSOs, survivor’s associations, cultural/youth/educational/research organizations) and provide in depth knowledge about Europe for Citizens Programme, its priorities, application process and criteria. The participants of the seminar will also take part in a workshop of preparing applications considering their own ideas of possible projects while going through all phases of the project span. The event will be facilitated by Karolína Miková from PDCS. The working language of the event will be english. For more information visit the official website of the event www.cene214556581.wordpress.com

The CENE 2018 is organised as a part of the bigger event named TvorBA 2018 (the Days of Non-Proffessional Arts) held on October 11-14, 2018 in Bratislava. 


Program of the meeting


October 10th: Arrivals to Bratislava

Late afternoon/early evening dinner in the city to get to know each other


October 11th: 1. working day

9:00 - 9:30     Registration

9:30 - 11:00   Opening Session

 • official welcome by the general secretary of the Ministry of Culture
 • presentation on the Europe for Citizens Programme: eneral objectives, priorities, structure, Q and A
 • inspirational speech on cultural heritage

11:00 - 11:15 Coffee break

11:15 - 12:15 Presentations of best practice with discussion

 • European Remembrance
 • Network of Towns
 • Civil Society Projects

12:15 - 12:30 Coffee break


Start of the seminar only for the seminar group

12:30 - 13:30 Getting to know each other activities, identifying shared areas of interest to be adjusted to Europe for Citizens Prrogramme priorities

13:30 - 14:45 Lunch at the venue

14:45 - 15:45 Participants create subgroups according to their interest in identified topics adjusted to Europe for Citizens Programme offer to work on Europe for Citizens Project proposal

15:45 - 16:00 Coffee break

16:00 - 17:00 Participants work on their project ideas

19:30/20:00   Dinner in the city

21:00 - 23:30 TvorBA entertainment with singing - optional


October 12th: 2. working day

9:00 - 10:30   Continuing to work on project ideas in working groups

10:30 - 11:00 Coffee break

11:00 - 13:00 Presentations of prepared projects ideas , feedback from the ECPs and colleagues, short time for re-joining subgroups to incorporate the feedback, closing the seminar

13:00 - 14:00 Lunch at the venue

14:00 - 15:30 Sightseeing in Bratislava with the special focus on TvorBA venues as NOC, University Library in Bratislava and Malá Scéna Theatre + Stará tržnica (extra) - optional

 

Those interested in applying should fill a registration form on Mailchimp - http://eepurl.com/dFkCur. The selection of participants will be made by every participating country’s Europe for Citizens contact point taking into consideration the profiles and interests of the applicants.

Deadline for applying: September 25, 2018.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť