Projekty občianskej spoločnosti

05.12.2017

Toto opatrenie podporuje konkrétne projekty organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú zriadené v účastníckych krajinách a zaoberajú sa na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni témami spoločného záujmu, súvisiacimi s prioritami a cieľmi programu.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Prioritné témy pre rok 2018:

Viac informácií nájdete v ročnom pracovnom programe pre rok 2018 a jeho dodatku.

Uzávierky pre rok 2018:

1. marec 2018 (začiatok projektu by sa mal uskutočniť medzi 1. augustom 2017 až 31. januárom 2018)

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie, kultúrne alebo vedecké inštitúcie, v projetkoch môžu byť obsiahnuté aj samosprávy(nie však ako žiadajúce organizácie)

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie/inštitúcie minimálne z troch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Užitočné publikácie:

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť